Postbus 2585 8901 AB Leeuwarden e:

 

Over Popfabryk

De Popfabryk is het productiehuis voor popcultuur in Fryslân. De organisatie ontwikkelt, produceert en distribueert nieuwe uitingen van popcultuur. Geen fabriek voor standaardproducten dus, maar voor innovatieve en creatieve concepten. De Popfabryk heeft haar focus op popcultuur en zoekt daarbij telkens weer naar de cross-over met andere kunstdisciplines. Voorbeelden van gerealiseerde projecten zijn Hjir, Klanklânskippen, Space Invaders, Yakumo Orchestra, de Frisian Writers Week, Ykaro, De Dingen Die Vallen, Sound = Vision, Mash my bits up, Seeljocht, Skeylja, Op Komst, Broken Brass Ensemble en jaarlijks het bandcoachingstraject Freesonica en ons internationale Excite netwerk.

De Popfabryk is een projectorganisatie. De organisatie heeft geen werkplaats met eigen faciliteiten. Per project wordt daarom bekeken wat er nodig is om tot een eindproduct te komen. Uit het netwerk van de Popfabryk wordt de juiste expertise aangetrokken en samenwerkingsverbanden gezocht voor de uitvoering van een project. De Popfabryk biedt artiesten ruimte voor experiment, het ontwikkelen van ondernemerschap, vinden van nieuwe samenwerkingen, het verdiepen van de eigen mogelijkheden, etc. Wij ondersteunen en faciliteren dit proces inhoudelijk, productioneel en financieel.

Nieuwe projecten worden vanuit twee mogelijkheden geïnitieerd. Er wordt gewerkt aan autonome creatieve ideeën van toptalenten maar ook aan eigen producties waarvoor kunstenaars gescout worden. Bij alle producties wordt vooral gelet op innovatie, presentatie en publieksbereik.

Voor het bewaken van haar inhoudelijke profiel heeft de Popfabryk een artistieke commissie. Deze commissie fungeert als expertpanel dat meedenkt over projecten van de Popfabryk. De commissie beoordeelt ook de diverse projectvoorstellen van artiesten. Binnen de artistieke commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd, zodat de volle breedte van de popcultuur vertegenwoordigd wordt.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Albert van der Kooij
  • Sjouke Nauta
  • Rigt Oostenbrug

De artistieke commissie bestaat uit wisselnde personen uit het Noordelijke popculturele veld. De zakelijke leiding van De Popfabryk is in handen van:

  • Paul Giesen

De Popfabryk is een onderdeel van het Fries Popnet, een netwerk van organisaties dat zich inzet voor een herkenbare plek van popcultuur in Fryslân.

Popfabryk is een geregistreerde merknaam van de Stichting Fries Productiehuis Popcultuur en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01126303. Deze stichting wordt financieel ondersteund door de Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Oer Popfabryk

Popfabryk is it produksjehûs foar popkultuer yn Fryslân. De organisaasje ûntwikkelet, produsearret en distribuearret nije uteringen fan popkultuer. Gjin fabryk dus foar standertprodukten, mar foar ynnovative en kreative konsepten. Popfabryk rjochtet him op popkultuer en siket dêrby hieltyd wer nei kombinaasjes mei oare keunstdissiplines.

Popfabryk is in projektorganisaasje en hat gjin wurkplak mei eigen fasiliteiten. By elk projekt wurdt dêrom besjoen wat nedich is om ta in einprodukt te kommen. Ut it netwurk fan Popfabryk wurdt de juste ekspertize oanlutsen en wurde gearwurkingsferbannen socht foar it útfieren fan in projekt. Popfabryk biedt artysten romte foar eksperimint, foar it ûntwikkeljen fan ûndernimmerskip, it finen fan nije gearwurkingsferbannen, it ferdjipjen fan de eigen mooglikheden, ensfh. Wy stypje en fasilitearje dat proses ynhâldlik, produksjoneel en finansjeel.

By it opsetten fan nije projekten binne der twa mooglikheden. Der wurdt net allinnich wurke oan autonome ideeën fan kreative talinten, mar ek oan eigen produksjes dêr’t makkers foar socht wurde. By alle produksjes wurdt foaral sjoen nei ynnovaasje, presintaasje en publyksberik.

Om syn eigen ynhâldlik profyl yn ’e gaten te hâlden hat Popfabryk in artistike kommisje. Dy kommisje fungearret as in ekspertpanel dat meitinkt oer de projekten fan Popfabryk. De kommisje beoardielet ek de ferskillende projektútstellen fan kreative makkers. Yn de artistike kommisje binne ûnderskate dissiplines fertsjintwurdige, sadat de hiele breedte fan de popkultuer syn gerak kriget.

Schrijf je in voor de Popfabryk nieuwsbrief