Postbus 2585 8901 AB Leeuwarden e:

 

Informatie voor makers

De Popfabryk ontwikkelt toptalent op het gebied van popcultuur. Dit doen wij door het ontwikkelen en realiseren van producties met nieuw talent. De Popfabryk initieert deels op eigen initiatief, maar is ook altijd op zoek naar nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden. Dit kunnen kunstenaars zijn, maar ook organisaties die op het gebied van popcultuur samenwerking zoeken. De Popfabryk is dus nadrukkelijk geen fonds of subsidieverstrekker, maar een producent van producties waarbij de Popfabryk vaak de eindverantwoordelijkheid draagt. Daarnaast is de Popfabryk ook incubator waarin wij onze kennis, ervaring en netwerk delen met nieuwe makers die op zoek zijn naar een lossere vorm van samenwerking. Ook wordt soms een kleine financiële ondersteuning gegeven voor de realisatie van dergelijke projecten.
Voor de ontwikkeling van nieuwe producties zijn wij altijd nieuwsgierig naar creatieve input. Zoek jij productionele ondersteuning voor jouw idee voor een voorstelling, concert, expositie of andere samenwerking op het gebied van popcultuur, dan staan wij altijd open voor de mogelijkheid om dit gezamenlijk tot uitvoering te brengen. Ideeën en projecten moeten daarbij wel altijd passen binnen de inhoudelijke doelstellingen van de Popfabryk.

Wil jij graag jouw idee met ons bespreken, dan vragen we je het project kort op papier te zetten door onderstaande vragen te beantwoorden.

  1. Van wie is het project?
  2. Wat is de doelgroep van het project?
  3. Hoe laat het project zich het best beschrijven?
  4. Op welke terreinen zoek je samenwerking met de Popfabryk?

Je kunt het direct mailen naar: info@popfabryk.nl

Ynformaasje foar makkers

Popfabryk stipet kreatyf talint op it mêd fan popkultuer. Dat dogge wy troch it ûntwikkeljen en realisearjen fan produksjes mei jonge makkers. Popfabryk docht dat foar in part op eigen inisjatyf, mar is ek altyd op syk nei nije ideeën en gearwurkingsferbannen. Dat kinne jonge makkers wêze, mar ek organisaasjes dy’t op it gebiet fan popkultuer gearwurking sykje. Popfabryk is dus perfoarst gjin fûns of subsydzjejouwer, mar in produsint fan produksjes, wêrby’t Popfabryk faak de einferantwurdlikheid hat. Dêrnjonken is Popfabryk ek in incubator. Dat hâldt yn dat wy ús kennis, ûnderfining en netwurk diele mei nije makkers dy’t op syk binne nei in lossere foarm fan gearwurking. Soms wurdt ek in lytse finansjele bydrage jûn foar it realisearjen fan sokke projekten.

Foar it ûntwikkeljen fan nije produksjes binne wy altyd benijd nei kreative input. Sikesto produksjonele stipe foar dyn idee foar in foarstelling, konsert, eksposysje of in oare gearwurking op it mêd fan popkultuer, dan steane wy altyd iepen foar de mooglikheid om dat meielkoar út te fieren. Ideeën en projekten moatte dêrby altyd wol passe binnen de ynhâldlike doelstellingen fan Popfabryk.

Wolsto graach dyn idee mei ús beprate, dan wolle wy dy freegje om it projekt koart op papier te setten troch ûndersteande fragen te beäntwurdzjen:

  1. Fan wa is it projekt?
  2. Wat is de doelgroep fan it projekt?
  3. Hoe kin it projekt it bêste omskreaun wurde?
  4. Op hokker terreinen sikesto gearwurking mei Popfabryk?

Kinst dyn antwurden fuortdaliks maile nei: info@popfabryk.nl